måndag 18 januari 2010

Inkludering eller integrering?

En hel del skolpersonal har ingen aning om vad begreppen betyder. Faktum är att på vår skola sa en personal  att de hade suttit i möte och funderat över hur de skulle tolka det hela. Inte undra på att det blir många missförstånd när föräldrar, rektorer och lärare inte talar om samma sak!

Lärarna tar ofta för givet att det handlar om att barn med speciella behov ska få vara med i deras klass, men utan att läraren anpassar metoder och verktyg så att barnen ska kunna göras delaktiga. Det krävs egentligen Sunt Förnuft och att fråga sig Hur? Hur ska jag uppträda för att barnen ska se och höra? Hur ska jag visa på ett bra och tydligt sätt vad jag vill att de ska göra? Hur ska jag göra uppgifterna roliga för att motivera barnen? Hur kan jag anpassa materialet så att det blir tydligt?

I artikeln En skola för alla (Länk till hela artikeln från Pedagoiskt perspektiv nedan) redogör Henene Tranquist för skillnader i de olika begreppen:"Sedan Salamancadeklarationen (UNESCO 1994), som utgår från FN:s barnkonvention och FN:s standardregler för funktionshindrade, uppmanat till en inkluderande undervisning i den vanliga skolan för barn med funktionshinder har inclusion in mainstream schools eller på svenska inkludering i en skola för alla varit en ledstjärna för skolpolitiken i många länder. I Carlbeck-kommitténs betänkande har begreppet inkludering en central roll. Vi tar ställning för en skola och en vuxenutbildning som genom samverkan arbetar för en ökad inkludering av barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning i gemensamma
verksamheter och aktiviteter. (SOU 2004:98 s. 76)


Inkludering är substantivet av verbet inkludera som betyder innesluta, innefatta, låta ingå som
del i en viss grupp (Nationalencyklopedin 2006). Överfört till skolans värld kan inkludering tolkas som att eleven med funktionshinder går i samma skola, i samma klassrum och följer samma läroplan som andra elever  på ett sätt som gör att han eller hon känner sig accepterad och som en elev bland andra elever.
Inclusion refers to being in an ordinary school with other students, following the same curriculum at the same time, in the same classroom, with the full acceptance of all, and in a way which makes the student feel no different from other students. (Bailey 1998 s. 173 i


Lunt and Norwich 1999 s. 26)


Skillnaden mellan inkludering och integration är tydlig. Att integrera en särskoleklass i en skola för att den ska förenas med andra klasser ställer inte mycket mer än lokalmässiga krav på den mottagande skolan. Eleverna i den inflyttande klassen får anpassa sig till den skola de kommer till. När en elev med funktionshinder integreras i en vanlig klass är det den eleven som förväntas anpassa sig till rådande förhållanden. Inkludering däremot ställer krav på skolan att skapa förutsättningar för att alla elever uppfattar och känner sig som en del av samma helhet vilket kräver en skola som är utformad för att möta varje enskild elevs behov och förutsättningar. Att tala om inkludering i stället för integration sätter fokus på att hela skolsystemet måste förändras (Ainscow 1995 i Lunt and  Norwich 1999)."

http://www.pedagogisktperspektiv.se/ppartiklar/en_skola_for_alla.pdf