söndag 11 september 2011

Skolverkets krav på elevassistenters utbildning

När mitt barns väl fungerande elevassistent byttes ut, hänvisade rektorn till att hon hade detta krav på sig från skolverket.
Jag mailade skolverket och frågade om deras krav på elevassistenters utbildning.
De svarade så här:
Hej!

Jag har tagit emot din fråga om särskilt stöd och om kraven på undervisande personal i skolan.


Alla elever som är i behov av särskilt stöd har rätt att få särskilt stöd. Det finns inte specifikt reglerat vilket stöd skolan ska ge utan detta ska utgå från den enskilda elevens behov och förutsättningar. I den nya skollagen (SFS 2010:800) finns bestämmelser om särskilt stöd i 3 kap.

Utredning
3 kap. 8 § skollagen (SFS 2010:800)
Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.
Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt.
Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd.

3 kap. 9 § skollagen (SFS 2010:800)
Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas.
Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn. Om beslutet innebär att särskilt stöd ska ges i en annan elevgrupp eller enskilt enligt 11 § eller i form av anpassad studiegång enligt 12 § får rektorn inte överlåta sin beslutanderätt till någon annan.
Om en utredning enligt 8 § visar att eleven inte behöver särskilt stöd, ska rektorn eller den som rektorn har överlåtit beslutanderätten till i stället besluta att ett åtgärdsprogram inte ska utarbetas.

Skolverket har vidare tagit fram PM som vägledning om den nya skollagen. I PM med titeln "Rätt till kunskap och särskilt stöd" finner du information om särskilt stöd. Där kan du även läsa om möjligheten att överklaga ett åtgärdsprogram. Du finner Skolverkets PM via följande länk; http://www.skolverket.se/lagar_och_regler/tolkningochvagledning/ratt-till-kunskap-och-sarskilt-stod-1.126409

Länk till nya skollagen (SFS 2010:800); http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010:800

Införandet av en lärarlegitimation reglerar vilka krav som ställs på lärare och förskollärare för att de ska vara behöriga att undervisa. Skollagen reglerar inte specifikt kraven för att jobba som elevassistent. Du kan läsa mer om lärarlegitimationen på vår hemsida:

http://www.skolverket.se/utveckling_och_bidrag/lararlegitimation

Du kan i första hand vända dig till rektor för dialog kring det särskilda stödet. Därefter är det huvudmannen, skolchefen eller ansvarig tjänsteman i kommunen, du kan kontakta.

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till oss på Skolverkets upplysningstjänst på 08 - 52733200.

Med vänlig hälsning

Upplysningstjänsten vid Skolverket
..........................
Mycket intressant information! Och rektors påstående att utbyte av elevassistent var ett krav från skolverket stämde alltså inte.
Vem är då ansvarig för att elevassistenten byttes ut?
Jag mailade kommunen och frågade om elevassistenters anställningsvillkor.
De tog lite tid på sig att svara men i nästa blogginlägg kommer jag att redogöra för vad de sa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar