tisdag 13 september 2011

Svar från BUN ang elevassistenters anställningsvillkor

Barn med speciella behov brukar ofta tilldelas en elevassistent. Men dessa  har tidigare anställts per termin, och numer per år. Inte så bra för barnen. Det ryktas att det är för att inte skolan ska stå med överflödig personal om eleven byter skola. Men det är lika bra att ta reda på hur det ligger till, så jag frågade vår kommun (det är ju inte säkert andra ställen gör på detta viset) och de svarade så här:

Hej!
Du har önskat svar på frågor, som gäller anställning av elevassistenter. Det är rektors bedömning av elevers behov och ekonomiska förutsättningar som ligger till grund för hur vi sedan anställer.
Lagen om anställningsskydd (LAS) gäller inte enbart offentliga arbetsgivare och måste beaktas i samband med alla anställningar. Grunden för alla anställningar är tillsvidare dvs utan tidsbegränsning. Det finns ett antal elevassistenter och habiliteringspersonal(särskolan) tillsvidareanställda inom barn och utbildning. När dessa inte räcker till eller eleven har speciella behov, anställs extrapersonal. Om det är svårt att bedöma varaktigheten anställs elevassistenten för termin eller läsår. Det kan bero på att eleven är familjehemsplacerad och vi vet inte hur länge eleven kommer att vara kvar i just den skolan eller elevens framsteg bedöms innebära att behovet av assistent inte kvarstår om en termin etc.
I september föregående år skedde en förändring. Vi hade sedan 20 år tillbaka en praxis, som innebar att vi annonserade vikariat som elevassistenter och intresserade personer sökte. Därefter tog vi hänsyn till kvalifikationer och anställningstid när vi erbjöd någon tjänsten. Kommunal har sagt upp denna praxis och det har medfört att vi nu följer LAS strikt och erbjuder vakanta tjänster efter anställningstid. Även om vi försöker undvika byten för eleverna, så långt det är möjligt, kan vi inte frångå turordningen. Lagen tar inga ”särskilda hänsyn”. Konsekvensen kan då bli att elever får byta assistent.
Under det gångna läsåret har skolchefen tillsatt en partssammansatt grupp för att diskutera vilken kompetens personal, som arbetar med elever i behov av särskilt stöd bäst behöver för att vi ska ge eleverna optimala förutsättningar. Då avser jag personal utöver pedagoger. Av den anledningen har flera rektorer inom grundskolan, ersatt en del assistenter med fritidspedagoger eller ”resurslärare”. Vi kommer att behöva elevassistenter även i framtiden, men då i första hand för fysiskt handikappade elever.
Med vänliga hälsningar
Barn och utbildning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar