tisdag 29 mars 2011

Om Åtgärdsprogram, enl nya Skollagen

Skollagen 3 kap 9 § (finns på skolverkets hemsida)

Åtgärdsprogram

9 § Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas.
Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn. Om beslutet innebär att särskilt stöd ska ges i en annan elevgrupp eller enskilt enligt 11 § eller i form av anpassad studiegång enligt 12 § får rektorn inte överlåta sin beslutanderätt till någon annan.
Om en utredning enligt 8 § visar att eleven inte behöver särskilt stöd, ska rektorn eller den som rektorn har överlåtit beslutanderätten till i stället besluta att ett åtgärdsprogram inte ska utarbetas.
.........................................................................................................................................................................
Annika Nyström Karlsson, projektledare för Egen Växtkraft, HSO, föreläste i FUB-lokalen i Göteborg söndagen den 27 mars om Nya Skollagen.

Åtgärdsprogram har funnits tidigare, men det som är nytt är att det kan upprättas redan i förskoleklassen.

Enligt Annika kan ett åtgärdsprogram upprättas oavsett skolform. Man ska tänka på att det är en offentlig handling så barnets ev diagnos ska inte stå med.
Åtgärdsprogammet ska handla om vad skolan kan göra för barnet. Skolan ska definiera målen enligt kursplan, och skriva åtgärdsprogram för hur barnet ska nå dem.
Undvik diskussion om hur det egna barnet är. Hänvisa till skolans mål och styrdokument.Vilka är målen? Hur ska barnet nå dit? Vad är nästa steg?

Är man inte nöjd så kan åtgärdsprogrammet överklagas till beslutsmyndigheten, dvs kommun eller friskola.
De ska i sin tur skicka överklagandet till Skolväsendets överklagandenämnd. Överklagandet ska innehålla uppgifter om vilket beslut det avser, vad du vill ändra, namn, personnumer, kontaktuppgifter och underskrift. Överklagandet blir en allmän handling som vem som helst kan begära ut. Nämndens beslut är offentligt.

1 kommentar:

  1. Tack! Jag har inte orkat sätta mig in i det nya så det var jättebra att få läsa.

    SvaraRadera